Konkursy RPO luty 2018

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
na 2018 rok wersja z dnia 26 stycznia 2018 r.

          W lutym 2018  rusza  pierwszych piętnaście  konkursów w zakresie 

 1. Działanie 1.2 Innowacyjne firmy w Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
 2. Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw
 3. Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
 4. Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu
 5. Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1  Wdrożenie wyników prac B+R
 6. Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
 7. Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1  Efektywność energetyczna w budynkach
 8. Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa
 9. Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa
 10. Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur
 11. Działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa
 12. Działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Schemat A
 13. Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.1.1
  Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty  konkursowe
 14. Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.1.1
  Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.
 15. Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
  Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

http://rpo.warmia.mazury.pl/zdjecia/strona/pozost/Harmnogram_2018_01_23_Autopoprawka.pdf

Facebook