Regulamin Stowarzyszenia “Wolny Elbląg”

Postanowienia ogólne tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póz. zm.) Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie “Wolny Elbląg” .

§2

Nazwa Stowarzyszenia oraz logo jest prawnie zastrzeżona.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego regulaminu i przepisów ustawy, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach.

§4

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem dobrej woli.

§5

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Polski, Unii Europejskiej, a w szczególności jako siedziba miasto Elbląg ul. Królewiecka 89/7.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Udział i wpływanie na wszechstronny rozwój Rzeczpospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa.
 2. Obrona wolności, równego statusu kobiet i mężczyzn, wolności światopoglądowej, świeckości państwa, poszanowania odrębności.
 3. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw i akcji obywatelskich, zmierzających do wzrostu zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej.
 4. Upowszechnianie wiedzy i ochrona wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich, oraz działania wspomagające rozwój demokracji.
 5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 7. Wspieranie i niesienie pomocy prawnej osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 8. Wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, propagowanie jej tradycji i upowszechnianie wiedzy o historii Elbląga i Żuław.
 9. Promocja i popieranie wykorzystania oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych:
 • elektrowni wodnych
 • małych elektrowni wiatrowych
 • elektrowni na biomasę
 • paneli fotoelektrycznych
 1. Udział w życiu publicznym Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Elbląga.
 2. Wysuwanie kandydatów na stanowiska w organach samorządowych i państwowych.
 3. Wysuwanie kandydatów na stanowiska w organach międzynarodowych.
 4. Promowanie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do podniesienia wiedzy z zakresu problemów społecznych.
 5. Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych oraz kursach szkoleniowych.
 6. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości urzędniczej.
 7. Wydawanie własnych czasopism, a także samodzielnych publikacji prasowych .
 8. Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej i instytucjami.
 9. Przygotowanie i przedstawianie programów, analiz i projektów aktów prawnych i opiniowanie projektów poddanych procesowi konsultacyjnemu .
 10. Występowanie w charakterze pełnomocnika strony i przystępowanie do postępowań toczących się w sądzie w zakresie spraw określonych jako cele stowarzyszenia.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne.
 2. Przynależność do stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkowskiej w innych organizacjach, stowarzyszeniach i partiach politycznych.

§10

Nabycie praw Członka Stowarzyszenia Wolny Elbląg następuje za zgodą Przewodniczącego i trzech Członków na wniosek zainteresowanego w formie pisemnej.

§11

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. Dbać o jego dobre imię,
 3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. Przestrzegać postanowień regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,
 5. Terminowo opłacać składki członkowski
 1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:
 1. śmierci członka,
 2. wystąpienia Członka ze Stowarzyszenia,
 3. skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia,
 4. wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia,
 1. Zamiar wystąpienia Członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
 2. Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Członków Założycieli w razie :
 1. nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 2. nie przestrzegania przez członka postanowień regulaminu i uchwał podjętych przez Członków Stowarzyszenia,
 3. działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
 5. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 3 Członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punkcie a/ i b/.

Władze Stowarzyszenia

§12

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Przewodniczący

§13

Kadencja Przewodniczącego Stowarzyszenia trwa 4 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów

§14

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone przez członków.
 3. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Przewodniczącego co 4 lata, a sprawozdawcze raz na rok.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy udzielenie absolutorium ustępującemu Przewodniczącemu.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na pisemny , umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane przez Członków Stowarzyszenia powinno się odbyć nie później niż 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami , dla których zostało zwołane.
 3. Nad sprawami nie objętym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.

Prawa i obowiązki Stowarzyszenia

§15

 1. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym.

 2. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

 3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.”;

 1. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”

Majątek Stowarzyszenia

§16

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: – składki członkowskie – darowizny – spadki – zapisy – dochody z majątku stowarzyszenia oraz datki z ofiarności publicznej

Rozwiązanie i Likwidacja Stowarzyszenia

§17

Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:

 1. Podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 2. Wydania postanowienia przez Sąd o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 18

Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem złożenia dokumentów po dokonanej zmianie.

Facebook